R. K. Prakash‎ > ‎

Music


Vainika Praveena Asthana Vidwan Sri RSKeshavaMurthy


Vainika Praveena Asthana Vidwan Sri R.S.KeshavaMurthy is rendering the Sri Thyagaraja's kriti Mokshamugalada in raga Saramati with his sons.
R.K.Raghavan on Veena,
R.K.Chandrashekhar on Violin,
R.K.Prakash on Veena,
R.K.PrasannaKumar on Mridangam,
R.K.Padmanabha on Veena.


R K Prakash - Raghuvamshasudha